မစားရေညႇာ္ခံ ေနရေသာ ရခိုင္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား

“မစားရေညႇာ္ခံ ေနရေသာ ရခိုင္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား”

ျပည္ေထာင္စုထဲရွိအျခားျပည္နယ္္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး မီတာခတစ္ယူနစ္ကုိ က်ပ္ ၅၀ နဲ႕ရေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူရရွိႏိုင္တဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထြက္္ေသာေဒသမွ ရခိုင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာကား ဖေယာင္းတိုင္မီးသာသာလင္းျပီး၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာလာေသာ လွ်ပ္စစ္မီးကို တစ္ယူနစ္မီတာခ က်ပ္ ၅၀၀ေပးေဆာင္ေနရေပသည္။

ရခိုင္ကမ္းလြန္ရွိ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းအတြက္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ဓာတ္ေငြ႕သန္႔စင္စက္မ်ား၊ တိုင္းတာေရးစက္မ်ား၊ဖိအားျမႇင့္စက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ေျမေနရာ ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ တစ္ေလွ်ာက္ရွိေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျပီး၊ထိုက္တန္ေသာေလ်ာ္ေၾကး လည္းမရရွိေပ။

အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ထားေသာ ကၽြန္းပတ္လည္တြင္လည္းငါးဖမ္းခြင့္မျပဳေပ။ လယ္ယာလဲအသိမ္းခံရ၊ ငါးရွာဖမ္းစားခြင့္လဲမရွိသည့္ အျပင္ ေဒသခံမ်ားကိုလည္းသင့္ေလ်ွာ္ေသာအလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးမႉလဲမရွိေပ။

ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေျပာပေလာက္ေသာ အစီအမံ(Social Eco Planning) တစ္ခုမွမရွိသည့္အျပင္  ေဒသခံမ်ား ကိုယ္ထူကိုယ္ထျပဳလုပ္ထားေသာ တာတမံမ်ား၊လမ္းမ်ားကို စီမံကိန္းအတြက္ ယူသုံးသျဖင့္ အသုံးျပဳ၍မရေလာက္ေအာင္ပ်က္စီးကုန္ျပီး၊ ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေပးျခင္းလည္းမျပဳလုပ္ေပ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမႉမ်ားကိုလဲ ေရရွည္အတြက္ စနစ္တက် ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္မႉ တစ္စုံတစ္ရာျပဳလုပ္ျခင္း မေတြ႔ရေပ။ ပင္လယ္ေရေအာက္ ပိုက္လိုင္းခ်ရန္အတြက္ မိုင္းခြဲေဆာင္႐ြက္သျဖင့္သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ေရေနသတၱဝါအေျမာက္အမ်ားေသေၾကျခင္း၊ ေရေနသတၱဝါမ်ား စားက်က္ေျပာင္းသြားသျဖင့္ေဒသခံမ်ား ဝမ္းေရးအတြက္ ငါးရွာေဖြမရျခင္းတို႔ကို ၾကဳံေတြ႕ေနရေပသည္။ ထို႔အျပင္ ဓာတုစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ေရဆိုး ေရညစ္မ်ား၊အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ပလက္စတစ္ ႏွင့္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကိုစည္းကမ္းမဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ ကမ္းေျခတြင္စုပုံထားျခင္းတို႔ကိုတာဝန္သိစိတ္မဲ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္။

ဤစီမံကိန္းမွေဒသခံမ်ားအတြက္ေပးေသာ ေနာက္ထပ္ရလဒ္ဆိုးတစ္ခုကား အာဏာပိုင္မ်ား၏ပံ့ပိုးကူညီမႉျဖင့္ အျခားေဒသမ်ားမွမည္သို႔မည္ပုံ ေရာက္ရွိလာမွန္းမသိေသာ ေဆာင္ၾကာျမိဳင္မ်ား၊ အႏွိပ္ခန္းမ်ား၊ ကာရာအိုေကခန္းမ်ား၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚေပါက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဆို ျမန္မာစကားပင္မေျပာတတ္ဘဲ၊ စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္သူတို႔၏ မူရင္းႏိုင္ငံဘာသာစကားျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္ေတာင္ခ်ိတ္ထားလိုက္ေသးသည္။

ဟိုဘက္ျခမ္းကမိမိတို႔၏သံယံဇာတျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးထိန္ထိန္ညီးေနေသာ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ စက္ရုံမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရျပီး၊ေဒသခံ ရခိုင္ျပည္သူလူူထု၏ သားသမီးမ်ားမွာကား ဖေယာင္းတိုင္မီးျဖင့္အေမွာင္ခြင္းအလင္းေဆာင္ကာ စာက်က္ေနၾကရေပသည္။

ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္တာ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္တစ္ခုထဲမွ (ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိအျခားကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားမပါ)ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအသားတင္ရရွိမည့္ခန္႔မွန္းဝင္ေငြသည္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ငါးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေပမည္။

ယင္းအသားတင္ဝင္ေငြမွငါး(၅)ရာခိုင္ႏွုန္းမ်ွေလာက္ေသာပမာဏခန္႔ကိုအလြန္တရာမဖြံျဖိဳးမတိုးတက္သျဖင့္ ေဒသခံ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာလွ်ပ္စစ္မီးကဏၭ၌ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္မသုံးစြဲလိုျဖစ္ေနရပါသနည္း။

(၁၀၀%- ၅% = ၉၅%)

က်န္ကိုးဆယ့္ငါး (၉၅) ရာခိုင္ႏွုန္းေသာ အသားတင္ဝင္ေငြပမာဏကိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္ခုတည္းအတြြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းျပည့္ျပည့္ဝ၀သုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိအျခားကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားမွ ရရွိမည့္ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာဝင္ေငြမ်ားကိုလည္းျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ေကာင္းေကာင္းသုံးႏိုင္ ပါေသးတယ္။

ထပ္မံပိုင္းျခားၾကည့္မည္ဆိုပါက  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္မီးကဏၭအတြက္ေလာေလာလတ္လတ္စတင္သုံးစြဲရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏမွာ ဝင္ေငြပမာဏ၏ ငါး (၅) ရာခိုင္ႏွုန္း မဟုတ္ဘဲ၊ ဝင္ေငြပမာဏ၏သုညဒႆမသုညခုႏွစ္ (၀. ၀၇) ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ ကိုသာ ကနဦးသုံးစြဲရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ယင္းသုညဒႆမသုညခုႏွစ္(၀. ၀၇)ရာခိုင္ႏွုန္းျဖင့္ HeavyDuty Gas Turbine-Generator Set, Step-up Transformer, Step-Down Transformer,Transmission Line, Generating Station, Sub-Station မ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းငွါးရန္းခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ျပီး စတင္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေပျပီ။

က်န္ရွိေသာ ေလးဒႆမကိုးသံုး(၄. ၉၃) ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ႏွစ္သုံးဆယ္ကာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႉအတြက္သုံးစြဲရမည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏကို ေငြေၾကးျဖင့္ ခုႏွိမ္တြက္ခ်က္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေရႊလုပ္ကြက္တစ္ခုထဲဝင္ေငြမွ ငါး (၅) ရာခိုင္ႏွုန္းမ်ွေလာက္သာ။

စိုင္းဒင္အစရွိေသာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း နာမည္ၾကီးေတြနဲ႔မစားရဝမခန္း ခ်ိဳလိမ္ဆြဲ ႏွစ္သိမ့္မႉမ်ိဳးကိုကားဘိုးဘြားလက္ထက္ကပင္ၾကားဖူးေနက်ျဖစ္၍၊ ထပ္ကာတစ္လဲလဲေျပာေသာပုံျပင္ကဲ႔သို႔ ႐ိုးအီလာေခ်ျပီ။ၾကားေကာင္းေအာင္ ပုံျပင္ေနာက္တစ္ခု ေျပာင္းေျပာဟူ၍ပင္ေတာင္းဆိုရမလို ျဖစ္ေနေပျပီ။

“ဒုိ႔ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္မုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေပ၊ ျပည္ေထာင္စုကိုအသက္ေပးလို႔ ဒုိ႔ကာကြယ္မေလ၊ ဒါဒုိ႔ျပည္ဒါဒုိ႔႔ေျမ ဒုိ႔ပိုင္နက္ေျမ” ဆိုတဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို အမွန္တစ္ကယ္ ျပည္ေထာင္စုကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ျဖင့္ ၾကက္သီးေမႊးညႇင္းထစြာ အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားႏွင့္အတူ အျမဲတမ္းသံကုန္၊ သံျပိဳင္ ေအာ္္ျပီးသီဆိုခ်င္ေနေသးလို႔ပါ။

ျပည္ေထာင္စုဆိုေသာေဝါဟာရကို ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားမ်ား နည္းနည္းေလးခံစားခြင့္ၾကဳံခ်င္လို႔ပါ။

ျပည္ေထာင္စု၏အရသာကို ျမည္းစမ္း ၾကည့္ပါရေစ။

ေလးစားလွ်က္။ ။

“အတၱာဟိအတၱေနာနာေထာ”

ဇင္ေမာင္ရဲ(၂၀-၀၄-၂၀၁၃။ေခတၱ စကၤပူရ)

Advertisements

ဆြဲစားခံရသူ (သို႔) ထိုးေကြၽးခံရသူ အမတ္ၾကီး ဘဒူမင္းညိဳ

“ဆြဲစားခံရသူ (သို႔) ထိုးေကြၽးခံရသူ အမတ္ၾကီး ဘဒူမင္းညိဳ”

ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္း(ျမန္မာစာေပသမိုင္းတြင္အေစာဆုံးဧခ်င္း)ကို ေရးစပ္သီကုံးသူ ဘဒူမင္းညိဳ အား မြတ္ဆလင္ ဟုေျပာဆိုလိုသူမ်ားသည္ အဆိုပါပုခက္လြဲစာဆိုေတာ္အမတ္ အား “ရခိုင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာကိုႏွစ္ႏွစ္ကာကာသက္ဝင္ယုံၾကည္သူ မြတ္ဆလင္ဆြဲခန္႔အမတ္ၾကီး ဘဒူမင္းညိဳ” ဟု ပုံေဖာ္ေျပာဆိုက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေပမည္။ (ယုတိၱတန္ေစရန္ အၾကံေပးျခင္းသာ)

ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္း စဖြင့္သည္ႏွင့္ပထမဆုံးအပိုဒ္တြင္ပင္လွ်င္ ဘုရားငါးဆူပြင့္မည့္ ဤကမ႓ာတြင္ အရိေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မမူမွီ ေလးဆူေျမာက္ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ေနာက္ဝယ္ ငါးေထာင္သာသနာအတြင္း ဇမၺဴဒီပါကြၽန္း၌ ေျမာက္ဦးေရႊနန္းတည္ထြန္းပုံျဖင့္ ဧခ်င္းအစပ်ိဳးထားေပသည္။

အပိုဒ္ေျခာက္ႏွင့္ခုႏွစ္တြင္ ဧခ်င္းဖြဲ႕ခံရခိုင္မင္းသမီးသည္ ကပၸိလဝတ္ျပည္ရွင္  ေဘးေတာ္အဥၨနဘုရင္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ခတိၱယအႏြယ္သက်သာကီဝင္မင္းမ်ိဳး ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ပထမႏွင့္ဒုတိယဓညဝတီျမိဳ႕တည္မင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မာရယုမင္းႏွင့္ကံရာဇာၾကီးမင္း တို႔၏မင္းဆက္ထူေထာင္ပုံႏွင့္သက္ေသၫႊန္းကာဖြဲ႕ဆိုေလသည္။

အပိုဒ္ရွစ္တြင္ ဤစၾကာဝ႗ာအနႏၲ၌ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဉဏ္ရည္အထူးကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူထေသာ ေလာကသုံးပါးတို့၏ ရွင္ေတာ္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူပံု ကိုဖြဲ႕ဆိုေပသည္။

အပိုဒ္ကိုးတြင္လည္း စႏၵသူရိယမင္းက အဓိ႒ါန္ျပဳ ပင့္ေလ်ွာက္သျဖင့္ ဓညဝတီ ရခိုင္ျပည္သို႔ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၾကြလာပုံ။ နတ္၊သိၾကား၊ ဝိသၾကဳံတို႔ အကူအညီႏွင့္ ပဥၥေလာဟာရတနာတို႔ ျဖင့္ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးအား သြန္းလုပ္ပုံ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ကိုယ္ေငြ႕ေတာ္ခုႏွစ္ဆုပ္ထည့္ျပီး ကိုယ္စားေတာ္အရာထားကာ သုံးပါးနတ္လူ ကိုးကြယ္ရာအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပုံတို႔ ျဖင့္စီဖြဲ႕ထားေပသည္။

အပိုဒ္တစ္ဆယ္႔ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ဘုရင္လက္ယာမင္းနန္ကို နန္းတင္ေပးရန္ ကူညီလာၾကသူ မြန္ႏွင့္ပ်ဴစစ္သည္တို့က မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးကို ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕မွာေရနစ္ေသဆုံးျပီး၊ အခ်ိဳ႕လည္းႏူနာဝဲစြဲ ျဖစ္ၾကကာ ျပည္႐ြာပ်က္ျပီး သံသရာတစ္ေလ်ွာက္ ပဥၥာနႏၲရိယကံံၾကီးထိုက္ျပီး မခြၽတ္ေဘးသင့္ခံရလိမ္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဖြဲ႕ဆိုထားေပသည္။

အပိုဒ္တစ္ဆယ္႔ရွစ္တြင္ ေကာလိယမင္းမွ မဟာထီးဘုရားဆင္းထုေတာ္ၾကီးအားတည္ထားလႉဒါန္းခဲ႔ပုံ။

အပိုဒ္တစ္ဆယ္႔ကိုးတြင္ ဒႆရာဇာမင္းမွ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးအား ဓညဝတီျမိဳ႕ေဟာင္းအနီး ကတညဳေတာင္ေတာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ျပီး သိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ျပႆဒ၊္ ေရႊဂူဘုရား၊ေက်ာင္းကန္ တို႔ကို လက္ေအာက္ခံမင္းအေပါင္းတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစုတည္ကာ ေကာင္းမႉကုသိုလ္ပြဲမ်ားလုပ္ျပီး သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးကဲ႔သို႔ သာသနာေတာ္ကို ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားပုံကို ဖြဲ႕ဆိုထားေပသည္။

အပိုဒ္ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္တြင္ သက္ေတာ္ရွည္ဘုရင္မင္းထီး၏ ဘုန္းတန္ခိုးထြန္းေတာက္ပံု၊ ျပည္သူႏွင့္ဘုရင္အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ေလးစားပံု၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး၌ လက္စြဲေတာ္ပုတီးအားတင္လွ်က္ သစၥာအဓိ႒ါန္ျပဳကာအတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ရွိ ရန္သူအေပါင္းအား ေအာင္ႏိုင္ေတာ္မူပုံ ႏွင့္  သက္ေတာ္-၁၁၃ ႏွစ္၌ ဘဝေျပာင္းေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ဧကန္ ေရာက္ရွိသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးဖြဲ႕ေပသည္။

အပိုဒ္သုံးဆယ္တြင္ ေနာင္လာေသာအမ်ိဳးေလးပါးတို႔ ဤၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၌ ၾကီးက်ယ္စည္ကားလာမည့္အေရး အတြက္္ မိမိအသက္တုိမည္ကုိ ပဓာနမထားခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးေရႊနန္းတည္ဘုရင္မင္းေစာမြန္သည္ ျမိဳ႕တည္အျပီး မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး၌  နိဗၺာန္သို႔ရည္မွန္းလွ်က္ငါးပါးေသာအလႉၾကီးေပးပုံကို ေရးဖြဲ႕ထားေပသည္။

မင္းသမီး၏ဖခမည္းေတာ္ ဘေစာျဖဴမင္း၏ ေလး(ကမန္)အတတ္၌ကြၽမ္းက်င္ပုံကို အပိုဒ္သုံးဆယ္႔သုံး၌ တင္စားရာတြင္ “ေၾကာေလးကမန္၊ က်င္ေလဟန္လည္း” ဟူ၍ ဖြဲ႕ဆိုထားေပသည္။

ဖခမည္းေတာ္ ဘေစာျဖဴမင္း၏ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ႏိုင္ငံမင္းအေပါင္းတို႔ ေလးစားရမႉ၊ အစြမ္းထက္မႉကိုေဖာ္ၾကဴးရာ အပိုဒ္သုံးဆယ္႔ေလးတြင္ သုံးျပည္သားပုန္ကန္သူတို႔ကို ဖြဲ႕ဆိုရာ၌ “႐ိုင္း႐ူးမိစၦာ၊ ဗဂၤါကုလား” ဟူ၍သုံးႏွုန္းထားေပသည္။

မင္းသမီး၏ ပုခက္တင္မဂၤလာျပဳေသာအခမ္းအနား၌ ပုခက္လြဲစာဆိုေတာ္အမတ္ ဘဒူမင္းညိဳသည္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ အႏွစ္သာရ ေတြးေခၚ ယုံၾကည္မႉမ်ားႏွင္ ့ျပည့္လွ်ံထံုမႊန္းလွ်က္ရွိေသာ၊ သက်သာကီဝင္ ရခိုင္မင္းမ်ိဳး အဆက္ဆက္တို႔၏ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ပုံကို အထူးတင္စား ေဖာ္ညႊန္းထားေသာ ဤဧခ်င္းကို မလြဲမေသြ ရြတ္ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းမင္းသမီး၏ ပုခက္တင္မဂၤလာျပဳေသာ အခမ္းအနားတြင္ပင္လႇ်င္၊ သမီးေတာ္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ႔ရာ စံနန္းေတာ္ကိုျဖိဳဖ်က္ျပီး၊ သိမ္ေတာ္သမုတ္ကာ ဘုရားတစ္ဆူ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ႔ေပသည္။ မင္းသမီး၏အမည္ ေစာေရႊၾကာကို အစြဲျပဳျပီး ေရႊၾကာသိမ္ဘုရားဟု ယေန႔တိုင္ ေျမာက္ဦး(ျမိဳ႕ေဟာင္း) ေမွာက္ေတာ္(မင္းသမီး)အရပ္၌ အထင္အရွား ရွိေနတုန္းပင္ျဖစ္သည္္။

မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၾကပါကုန္၊ သံေယာင္လိုက္ျပီး၊ ဓမၼကိုအဓမၼ မလုပ္ၾကပါႏွင့္။

ျငိမ္းခ်မ္းလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မျငိမ္းခ်မ္းလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း အမွန္ကိုအမွားမလုပ္သင့္ေပ။

ေလးစားလွ်က္။  ။

“အတၱာဟိ အတၱေနာနာေထာ”

ဇင္ေမာင္ရဲ(၂၃-၀၃-၂၀၁၃။ ေခတၱ စကၤပူရ)

စာႂကြင္း။  ။ မြတ္ဆလင္ဆြဲခန္႔ ဆိုသည္မွာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ မဟုတ္ဘဲ ယင္းဘာသာဝင္ျဖစ္သည္ဟု အတင္းကာေရာလိုရာဆြဲေျပာခံရသူ။

ကြၽန္ေနာ္ေရးေသာ ဤပို႔စ္ကား အမတ္ၾကီးဘဒူမင္းညိဳသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ထိုး ေထာက္ျပလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္္။
ကြၽန္ေနာ္အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ပုတ္ခတ္လိုျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ိဳးမ်
ား အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲဖြယ္ရာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုျခင္း အခ်င္းမရွိပါ။
ကြၽန္ေနာ္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္စစ္စစ္ ပါ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ သရဏဂုံ သုံးပါးကို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါတယ္။

Religions in Arakan

ရခိုင္ျပည္ သို႕ ဘာသာတရားမ်ား ၀င္ေရာက္ပံု၊ ရခိုင္ဘုရင္ ႏွင္႔ ရခိုင္လူမ်ဴိး တို႔ ဗုဒၶဘာသာ ကို သက္၀င္ယံုၾကည္ပံု၊
ရခိုင္ျပည္ တြင္းသို႔ မူဆလင္မ္္ဘာသာကိုးကြယ္သူ လူမ်ဴိးျခား တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ား ၀င္ေရာက္လာပံု တို႕ကို
ခိုင္မာေသာ သမုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား မ်ားျဖင္႔ တင္ျပထားေသာ စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။
(မိမိကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ေခၚဆိုလိုသူူမ်ား အေပၚ ယခုေခတ္ ရခိုင္လူမ်ဴိး တို႔၏ ယထာဘူတ က်က် အျမင္ကိုလည္း ထင္ဟပ္ထားေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။)


——————————-
U Khin Maung Saw
Former Lecturer in Burma Studies, Humboldt University, Berlin, Germany.
Former ‘Scholar in Residence’, Ohio University, Athens, Ohio, USA.

To resolve personal folders Maximum File Size Exceeded Error in Outlook

To resolve personal folders Maximum File Size Exceeded Error

When you start Microsoft Outlook or try to open a personal folders (.pst) file or an offline folders (.ost) file, you may receive the following error message:
“Errors have been detected in the file . Quit all mail-enabled applications, and then use the Inbox Repair Tool.”
If you run the Inbox Repair Tool (Scanpst.exe), the file does not resolve the problem.
This problem occurs because the .pst and the .ost files have a 2 gigabyte (GB) size limitation, and the error message occurs when it is exceeded. The Inbox Repair Tool cannot correct this problem.

If you’re trying to add .pst data file to your outlook profile and get the following error message:
“The file “drive:/path_to_your_.pst/outlook.pst” has reached its maximum size. To reduce the amount of data in the file, select some items that you no longer need and then permanently delete them by pressing SHIFT + DELETE”.

Obviously you cannot delete any messages because you can’t add the data file itself. This case should be only for Outlook 2003 without sp2 because it limits .pst file size to somewhat 2GB, however I encountered a situation where this message was generated by Outlook 2007.

Fastest workaround for this is to share the .pst file and add it to outlook 2007 on another computer in you local area network and delete some messages to lower the size of .pst file. That is if you have a network and another PC with outlook installed.

The other way is to download Truncation Utility from Microsoft Download Center for shrinking .pst files, and then fix the file with SCANPST.EXE.

Use the tool to create a truncated copy of the .pst file. The copy that is left after the tool completes does not have all the original data because the tool cuts a user defined amount of data from the file.

Recovery Limitations of the 2 GB Truncation Utility:
• You must have 2 GB of free hard disk space (to make a copy of the .pst file).
• The utility truncates the .pst file to under 2 GB. To have enough working space, truncate the file between 20 to 25 megabytes (MB) less than the 2 GB limit. The truncated data is removed from the new copy, which means some messages are missing from the recovered copy.
You can use this process to attempt to recover the data, but is not 100 percent successful. If this tool does work, it does not recover all of the data (the truncated data is missing).

Use the following steps to recover the data:
1. Download the tool from the following Microsoft Download Center link:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=B33B1DFF-6F50-411D-BBDF-82019DDA602E&displaylang=en
2. Extract the 2gb152.exe file to an empty folder. You should see the following five files:
o Msstdfmt.dll
o Msvbvm60.dll
o Pst2gb.exe
o Readme.rtf
o Readme.txt
3. Start the Pst2gb.exe program.
4. Click Browse to select the oversized .pst file, and then click Open.
5. Click Create, select the name and location of the truncated data file that you want to create, and then click Save.
6. Type in the amount of the data that you want to truncate in the .pst file. There is not a correct amount that you use. You can receive the best results if you use 20 to 25 MB, but you may have to truncate more or less. For example, if you truncate 25 MB of data and the process works, repeat the process and truncate the original oversize .pst file by only 15 MB. If that works, then try the process with 5 MB. If 25 MB does not work, repeat the process and truncate the original .pst by 35 MB. If the process does not work, increase the amount until the process is successful.
7. Run the Inbox Repair Tool (the Scanpst.exe file) on the smaller .pst file.
8. Open the repaired .pst file in Outlook.
9. (This step is recommended but the step is optional) If the file opens, right-click the root folder of the .pst, click Properties, and then click Compact Now to start the compression. For a file of this size, the compression may take approximately 4-8 hours.
10. If the file does not open, discard the truncated .pst file, and repeat the process with the original .pst file. Truncate more data than in the first attempt, and try the process again.
11. Install the following update or hotfix depending on the version of Outlook that you have. To do this, view the following article in the Microsoft Knowledge Base:
245025 How to obtain and install the Office 2000 SR-1/SR-1a Update
These updates prevent Outlook from allowing the .pst file to exceed the 2 GB maximum size. Use one of the following methods to manage the size of the .pst files:
o Use more than one .pst file.
o Use the archive feature.
o Save attachments to a file system folder and delete them from messages.

၂၀၁၀ မဂၤလာႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း

၂၀၁၀ မဂၤလာႏွစ္သစ္မွာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာျပီး လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝၾကပါေစ။ ေဘးအႏၱရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ။
ဘ၀မွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင္႔ လိုရာ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

Cannot start Microsoft Office Outlook. Cannot Open the Outlook Window Error Fix.

Cannot start Microsoft Office Outlook. Cannot Open the Outlook Window Error Fix.

If you receive the error “Cannot start Microsoft Office Outlook. Cannot open the Outlook window.”

The solution? simply run:

Start->Run..then type the following -> “Outlook.exe /resetnavpane”

Should solve your problem.

How to repair Outlook folders using the Inbox Repair Tool

How to repair Outlook folders using the Inbox Repair Tool

This article describes how to use the Inbox Repair Tool for Microsoft Outlook 2000, 2002 or 2003. If you are using Microsoft Outlook 2007, we recommend you to use the Office Diagnostics tools, instead of the Inbox Repair Tool.

What is an Outlook PST file?
PST files or Personal Folder Files are used by Microsoft Outlook for storing Outlook data, including mailbox files, email folders, contacts or any other personal data related to Microsoft Outlook. Up to Microsoft Outlook 2002 (XP), PST files are formatted according to the American National Standards Institute (ANSI) format, which limits the file size to 2Gb. Starting with Microsoft Outlook 2003, PST files are using the UNICODE format which has a limit that is more than 20 GB.

By default, Microsoft Outlook stored these PST files at the following location: “C:\Documents and Settings\USER_NAME\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\”, where USER_NAME is your Windows logon name. The default PST filename for your active mailbox is Outlook.pst, while the archive file is stored as archive.pst.

How do I know if my PST file is damaged?
The regular Outlook error message that notifies you about a damaged PST file is: “Errors have been detected in the file ‘file_path’. Quit all mail-enabled applications, and then use the Inbox Repair Tool.”

The Inbox Repair Tool can only work if your PST file was damaged by Outlook itself or if it was corrupted due to hard disk problems. If for example, your PST file was damanged by a third party add-in, there are little chances for the Inbox Repair TOol to recover your mailbox information.

How to use the Inbox Repair Tool to repair my damaged PST file?
The Microsoft Inbox Repair Tool is a single-file executable program, file named Scanpst.exe. By default, Microsoft Outlook will install the Scanpst.exe file within your Program Files folder, in ‘C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033’.

Make sure Microsoft Outlook is not running when you try to run the Inbox Repair Tool.

If you get an error message:

Then make sure you copied the Scanpst.exe file to the right location. If you still have problems running it, then search your hard disk for a file named “CNFNOT32.EXE” then run it: it should unpack and copy the Scanpst.exe file to its default path (‘C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033’).

Once you started the Inbox Repair Tool, use the Browse button to select your personal PST file. Remember, its default location is “C:\Documents and Settings\USER_NAME\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\”, where USER_NAME is your Windows logon name. Then click on the Start button. When the scanning process is done, you should see a notification screen.

Make sure you mark the checkbox for making a backup of the scanned file, then click on the “Repair” button. When this process is done, you should be able to properly start Outlook and use your recovered personal Outlook folders.

What if the Inbox Repair Tool doesn’t recover my damaged PST file?
If the Inbox Repair Tool is giving you an error message while trying to recover your Outlook PST file(s) or if you are still unable to start Outlook, then you can try the following solutions:
• If you are using Microsoft Outlook 9x, 2000 or 2002 and if the Inbox Repair Tool returns the following error: “Fatal Error: 80040900”, it is likely that your PST file exceeded the maximum file size of 2Gb. To resolve this problem, see this Microsoft article .
• If you are using Microsoft Outlook under a Corporate or Workgroup environment, then use the Inbox Repair Tool with Corporate or Workgroup option.

Outlook 2007 and Office Diagnostics
If you are using Microsoft Outlook 2007, instead of the Inbox Repair Tool you may use the Office Diagnostics application. You can access it from the Outlook Help menu -> Office Diagnostics. The concept & use is pretty much the same as for the Inbox Repair Tool.