၂၀၁၀ မဂၤလာႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း

၂၀၁၀ မဂၤလာႏွစ္သစ္မွာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာျပီး လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝၾကပါေစ။ ေဘးအႏၱရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ။
ဘ၀မွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင္႔ လိုရာ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: