မစားရေညႇာ္ခံ ေနရေသာ ရခိုင္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား

“မစားရေညႇာ္ခံ ေနရေသာ ရခိုင္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား”

ျပည္ေထာင္စုထဲရွိအျခားျပည္နယ္္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး မီတာခတစ္ယူနစ္ကုိ က်ပ္ ၅၀ နဲ႕ရေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူရရွိႏိုင္တဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထြက္္ေသာေဒသမွ ရခိုင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာကား ဖေယာင္းတိုင္မီးသာသာလင္းျပီး၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာလာေသာ လွ်ပ္စစ္မီးကို တစ္ယူနစ္မီတာခ က်ပ္ ၅၀၀ေပးေဆာင္ေနရေပသည္။

ရခိုင္ကမ္းလြန္ရွိ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းအတြက္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ဓာတ္ေငြ႕သန္႔စင္စက္မ်ား၊ တိုင္းတာေရးစက္မ်ား၊ဖိအားျမႇင့္စက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ေျမေနရာ ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ တစ္ေလွ်ာက္ရွိေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျပီး၊ထိုက္တန္ေသာေလ်ာ္ေၾကး လည္းမရရွိေပ။

အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ထားေသာ ကၽြန္းပတ္လည္တြင္လည္းငါးဖမ္းခြင့္မျပဳေပ။ လယ္ယာလဲအသိမ္းခံရ၊ ငါးရွာဖမ္းစားခြင့္လဲမရွိသည့္ အျပင္ ေဒသခံမ်ားကိုလည္းသင့္ေလ်ွာ္ေသာအလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးမႉလဲမရွိေပ။

ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေျပာပေလာက္ေသာ အစီအမံ(Social Eco Planning) တစ္ခုမွမရွိသည့္အျပင္  ေဒသခံမ်ား ကိုယ္ထူကိုယ္ထျပဳလုပ္ထားေသာ တာတမံမ်ား၊လမ္းမ်ားကို စီမံကိန္းအတြက္ ယူသုံးသျဖင့္ အသုံးျပဳ၍မရေလာက္ေအာင္ပ်က္စီးကုန္ျပီး၊ ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေပးျခင္းလည္းမျပဳလုပ္ေပ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမႉမ်ားကိုလဲ ေရရွည္အတြက္ စနစ္တက် ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္မႉ တစ္စုံတစ္ရာျပဳလုပ္ျခင္း မေတြ႔ရေပ။ ပင္လယ္ေရေအာက္ ပိုက္လိုင္းခ်ရန္အတြက္ မိုင္းခြဲေဆာင္႐ြက္သျဖင့္သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ေရေနသတၱဝါအေျမာက္အမ်ားေသေၾကျခင္း၊ ေရေနသတၱဝါမ်ား စားက်က္ေျပာင္းသြားသျဖင့္ေဒသခံမ်ား ဝမ္းေရးအတြက္ ငါးရွာေဖြမရျခင္းတို႔ကို ၾကဳံေတြ႕ေနရေပသည္။ ထို႔အျပင္ ဓာတုစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ေရဆိုး ေရညစ္မ်ား၊အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ပလက္စတစ္ ႏွင့္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကိုစည္းကမ္းမဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ ကမ္းေျခတြင္စုပုံထားျခင္းတို႔ကိုတာဝန္သိစိတ္မဲ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္။

ဤစီမံကိန္းမွေဒသခံမ်ားအတြက္ေပးေသာ ေနာက္ထပ္ရလဒ္ဆိုးတစ္ခုကား အာဏာပိုင္မ်ား၏ပံ့ပိုးကူညီမႉျဖင့္ အျခားေဒသမ်ားမွမည္သို႔မည္ပုံ ေရာက္ရွိလာမွန္းမသိေသာ ေဆာင္ၾကာျမိဳင္မ်ား၊ အႏွိပ္ခန္းမ်ား၊ ကာရာအိုေကခန္းမ်ား၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚေပါက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဆို ျမန္မာစကားပင္မေျပာတတ္ဘဲ၊ စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္သူတို႔၏ မူရင္းႏိုင္ငံဘာသာစကားျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္ေတာင္ခ်ိတ္ထားလိုက္ေသးသည္။

ဟိုဘက္ျခမ္းကမိမိတို႔၏သံယံဇာတျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးထိန္ထိန္ညီးေနေသာ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ စက္ရုံမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရျပီး၊ေဒသခံ ရခိုင္ျပည္သူလူူထု၏ သားသမီးမ်ားမွာကား ဖေယာင္းတိုင္မီးျဖင့္အေမွာင္ခြင္းအလင္းေဆာင္ကာ စာက်က္ေနၾကရေပသည္။

ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္တာ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္တစ္ခုထဲမွ (ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိအျခားကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားမပါ)ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအသားတင္ရရွိမည့္ခန္႔မွန္းဝင္ေငြသည္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ငါးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေပမည္။

ယင္းအသားတင္ဝင္ေငြမွငါး(၅)ရာခိုင္ႏွုန္းမ်ွေလာက္ေသာပမာဏခန္႔ကိုအလြန္တရာမဖြံျဖိဳးမတိုးတက္သျဖင့္ ေဒသခံ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာလွ်ပ္စစ္မီးကဏၭ၌ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္မသုံးစြဲလိုျဖစ္ေနရပါသနည္း။

(၁၀၀%- ၅% = ၉၅%)

က်န္ကိုးဆယ့္ငါး (၉၅) ရာခိုင္ႏွုန္းေသာ အသားတင္ဝင္ေငြပမာဏကိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္ခုတည္းအတြြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းျပည့္ျပည့္ဝ၀သုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိအျခားကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားမွ ရရွိမည့္ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာဝင္ေငြမ်ားကိုလည္းျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ေကာင္းေကာင္းသုံးႏိုင္ ပါေသးတယ္။

ထပ္မံပိုင္းျခားၾကည့္မည္ဆိုပါက  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္မီးကဏၭအတြက္ေလာေလာလတ္လတ္စတင္သုံးစြဲရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏမွာ ဝင္ေငြပမာဏ၏ ငါး (၅) ရာခိုင္ႏွုန္း မဟုတ္ဘဲ၊ ဝင္ေငြပမာဏ၏သုညဒႆမသုညခုႏွစ္ (၀. ၀၇) ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ ကိုသာ ကနဦးသုံးစြဲရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ယင္းသုညဒႆမသုညခုႏွစ္(၀. ၀၇)ရာခိုင္ႏွုန္းျဖင့္ HeavyDuty Gas Turbine-Generator Set, Step-up Transformer, Step-Down Transformer,Transmission Line, Generating Station, Sub-Station မ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းငွါးရန္းခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ျပီး စတင္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေပျပီ။

က်န္ရွိေသာ ေလးဒႆမကိုးသံုး(၄. ၉၃) ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ႏွစ္သုံးဆယ္ကာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႉအတြက္သုံးစြဲရမည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏကို ေငြေၾကးျဖင့္ ခုႏွိမ္တြက္ခ်က္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေရႊလုပ္ကြက္တစ္ခုထဲဝင္ေငြမွ ငါး (၅) ရာခိုင္ႏွုန္းမ်ွေလာက္သာ။

စိုင္းဒင္အစရွိေသာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း နာမည္ၾကီးေတြနဲ႔မစားရဝမခန္း ခ်ိဳလိမ္ဆြဲ ႏွစ္သိမ့္မႉမ်ိဳးကိုကားဘိုးဘြားလက္ထက္ကပင္ၾကားဖူးေနက်ျဖစ္၍၊ ထပ္ကာတစ္လဲလဲေျပာေသာပုံျပင္ကဲ႔သို႔ ႐ိုးအီလာေခ်ျပီ။ၾကားေကာင္းေအာင္ ပုံျပင္ေနာက္တစ္ခု ေျပာင္းေျပာဟူ၍ပင္ေတာင္းဆိုရမလို ျဖစ္ေနေပျပီ။

“ဒုိ႔ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္မုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေပ၊ ျပည္ေထာင္စုကိုအသက္ေပးလို႔ ဒုိ႔ကာကြယ္မေလ၊ ဒါဒုိ႔ျပည္ဒါဒုိ႔႔ေျမ ဒုိ႔ပိုင္နက္ေျမ” ဆိုတဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို အမွန္တစ္ကယ္ ျပည္ေထာင္စုကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ျဖင့္ ၾကက္သီးေမႊးညႇင္းထစြာ အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားႏွင့္အတူ အျမဲတမ္းသံကုန္၊ သံျပိဳင္ ေအာ္္ျပီးသီဆိုခ်င္ေနေသးလို႔ပါ။

ျပည္ေထာင္စုဆိုေသာေဝါဟာရကို ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားမ်ား နည္းနည္းေလးခံစားခြင့္ၾကဳံခ်င္လို႔ပါ။

ျပည္ေထာင္စု၏အရသာကို ျမည္းစမ္း ၾကည့္ပါရေစ။

ေလးစားလွ်က္။ ။

“အတၱာဟိအတၱေနာနာေထာ”

ဇင္ေမာင္ရဲ(၂၀-၀၄-၂၀၁၃။ေခတၱ စကၤပူရ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: